ANBI

by peter | 20 juni 2015 14:18

De Christengemeenschap te Driebergen, Pauluskerk

 1. Naam van de instelling: De Christengemeenschap te Driebergen, zelfstandig onderdeel met rechtspersoonlijkheid en ANBI status, van de landelijke beweging De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing.
 2. Het RSIN/fiscaal nummer: 8094 0787 5
 3. Post of bezoekadres: Rijsenburgselaan 2A,   3972 EJ  Driebergen.
  E-mailadres bestuur gemeente Driebergen:    bestuur.driebergen@christengemeenschap.nl[1]
  Website:         https://driebergen.christengemeenschap.nl[2]
  Ook te bereiken via de website van De christengemeenschap:
  https://www.christengemeenschap.nl/gemeenten [3]
 4. Doelstelling: Bevorderen van de ontwikkeling van het Christendom. De gewijde priesters voltrekken de zeven vernieuwde sacramenten en verrichten andere cultische handelingen. Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstlessen en zielzorg. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door geestelijke(n) en leden in onderlinge samenwerking.
 5. Hoofdlijnen van het beleidsplan: Naast het bevorderen van de doelstelling wordt jaarlijks een beleidsplan vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Dit beleidsplan bevat specifieke beleidsdoelen voor de gemeente Driebergen voor een bepaald jaar of reeks van jaren, zoals het versterken van het gemeenteleven, het renoveren van de cultuszaal en het verzorgen van activiteiten voor kinderen. De financiering van het levensonderhoud van de geestelijke(n) en van alle activiteiten wordt gedragen door de gemeenteleden en de belangstellenden door middel van vaste en incidentele bijdragen, legaten en andere erfstellingen, maar ook door het kosteloos verrichten van allerlei werkzaamheden ten behoeve van kerk en gemeenteleven.
 6. Functie van de bestuurders: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een of meer leden en de geestelijke(n) van de gemeente.
 7. Namen van de bestuurders: (geldt niet voor kerkgenootschappen) Niet van toepassing.
 8. Beloningsbeleid van de bestuurders: De werkzaamheden worden pro deo uitgevoerd. Er zijn geen vacatiegelden. Een onkostenvergoeding voor daadwerkelijke gemaakte onkosten kan worden aangevraagd bij de penningmeester.
 9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de uitgeoefende activiteiten. Dit verslag wordt met de leden besproken en in dezelfde vergadering wordt een nieuw plan voor activiteiten vastgesteld.
 10. Financiële verantwoording: De begroting wordt in het najaar tijdens een speciale vergadering vastgesteld. De financiële verantwoording vindt plaats tijdens een vergadering in het voorjaar, waarbij de financiële stukken vergezeld gaan van een uitgebreide toelichting en van een verklaring van de kascommissie. In deze laatste vergadering wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. Een samenvatting van de notulen wordt opgenomen in de Gemeenteberichten.

De lopende inkomsten en uitgaven over het jaar 2018 zien er in beknopt overzicht als volgt uit:

 

Resultatenrekening van de Christengemeenschap Driebergen 2019
Uitgaven Inkomsten
Bijdragen aan Toelagenkas.  € 57.787 Bijdragen leden & belangstellenden € 71.714
Bijdragen aan Gezamenlijke kas    € 10.012 Bijdragen cultus € 11.429
Beroepskosten geestelijken € 4.508 Inkomsten in kader van de Christengemeenschap    € 774
Vaste lasten gebouw € 7.713 Overige donaties € 69.724
Onderhoud gebouw € 26.514
Overige opbrengsten € 8.910
Kosten communicatie € 3.519
Kosten administratie € 2.268
Overige/algemene kosten € 773
Toevoeging aan reserves € 49.457  Onttrekken aan reserves
Totale kosten    € 113.094
Totale opbrengsten    € 162.551
 ———————————————————- ————-  ——————————————————— ————-
Debettelling € 162.551
Credittelling € 162.551
Endnotes:
 1. bestuur.driebergen@christengemeenschap.nl: mailto:bestuur.driebergen@christengemeenschap.nl
 2. https://driebergen.christengemeenschap.nl: https://driebergen.christengemeenschap.nl/
 3. https://www.christengemeenschap.nl/gemeenten : https://www.christengemeenschap.nl/gemeenten/

Source URL: https://driebergen.christengemeenschap.nl/anbi/